Michiteru Kitazaki

Toyohashi University of Technology